Chỉ bế / Gân / Lằn

Chỉ bế / Gân / Lằn

  • Vui lòng liên hệ
  • Mã sản phẩm: MH1309201610463587789
  • Nơi sản xuất: Beijing Higher Shengli Printing Technology Co., Ltd
  • Lượt xem: 4134
  • Chia sẻ:

Loại

Thông

thường

(1A)

1A

Độ bền: 3-5 vạn

0.3x1.2

50thanh/hộp

700mm

0.4x1.3

50thanh/hộp

700mm

0.4x1.5

50thanh/hộp

700mm

0.5x1.0

50thanh/hộp

700mm

0.5x1.3

50thanh/hộp

700mm

0.5x1.5

50thanh/hộp

700mm

0.5x1.7

50thanh/hộp

700mm

0.6x1.9

50thanh/hộp

700mm

0.6x2.1

50thanh/hộp

700mm

0.6x2.3

50thanh/hộp

700mm

0.7x2.5

50thanh/hộp

700mm

0.8x2.3

50thanh/hộp

700mm

0.8x2.5

50thanh/hộp

700mm

0.8x2.7

50thanh/hộp

700mm

0.8x3.0

50thanh/hộp

700mm

0.8x3.5

50thanh/hộp

700mm

0.8x4.0

50thanh/hộp

700mm

1.0x3.0

50thanh/hộp

700mm

1.0x6.0

50thanh/hộp

700mm

1.4x6.0

50thanh/hộp

700mm

Độ bền: 8-12 vạn

(2A)

0.4x1.3A

50thanh/hộp

700mm

0.4x1.5A

50thanh/hộp

700mm

0.5x1.5A

50thanh/hộp

700mm

0.6x1.9A

50thanh/hộp

700mm

0.7x2.5A

50thanh/hộp

700mm

0.8x3.0A

50thanh/hộp

700mm

1.0x6.0A

50thanh/hộp

700mm

Loại

U/B

(8A)

0.8x7.0/5

32thanh/hộp

750mm

0.8x8.0/5

32thanh/hộp

750mm

0.8x9.0/6.5

32thanh/hộp

750mm

0.8x10.0/8

32thanh/hộp

750mm

1.0x7.0/5

32thanh/hộp

750mm

1.0x8.0/5

32thanh/hộp

750mm

1.0x9.0/6.5

32thanh/hộp

750mm

1.0x10.0/8

32thanh/hộp

750mm

Loại

Thông

thường

(6A)

1.5x8.0

32thanh/hộp

750mm

Loại

U/V

(7A)

0.8x2.7-5.0

32thanh/hộp

750mm

1.0x3.0-6.0

32thanh/hộp

750mm

Loại ép ngược

(9A)

RB1

1.7/0.7/0.7

750mm

RB2

2.4/1/1

750mm

RB3

3.7/1.5/1.4

750mm

RB4

4.7/2/2

750mm

RB5

5.7/2/2

750mm

RB6

5.7/2.5/2.5

750mm

Sản phẩm cùng loại